Zadávejte poptávky zdarma, poptávka, poptávky z různých oborů, server s poptávkami

Máte problém?

Vstup do uživatelského rozhraní

Obchodní podmínky

1. Smluvní strany

Poskytovatel :
Ondřej Janáček
majitel a provozovatel webu www.epoptavky.com
Gregorova 2091/9, 148 00  Praha 4
IČ: 69849404
Číslo účtu: 78-484920267/0100
Nejsme plátci daně DPH
(dále jen „Poskytovatel“)

Objednatel :
Pro účely těchto obchodních podmínek se objednavatelem rozumí každý uživatel, který si objedná jakékoli placené služby zasílání poptávek v systému epoptavka.com.
(dále jen „Objednavatel“)


2. Definice pojmů

Služba - službou webu www.epoptavky.com je zprostředkování obchodních poptávek všem registrovaným aktivním dodavatelům
Dodavatel - dodavatelé jsou společnosti, které mají zájem o zasílání obchodních poptávek dle jejich zaměření. Tento zájem je vyjádřen registrací do www.epoptavky.com příslušným registračním formulářem a zaplacením registračního poplatku
Tarif - specifikace doby trvání registrace dodavatele. K dispozici jsou minimálně 3 tarify
Poptávka - strukturovaný požadavek poptávajícího na určité zboží nebo službu odeslaný prostřednictním služby za účelem vyhledání nejvhodnějšího dodavatele

3. Popis služby


3.1. Zasílání obchodních poptávek

Služba www.epoptavky.com je určena ke zprostředkování poptávek od poptávajících k registrovaným dodavatelům. Služba provádí kontrolu a následné rozeslání každé poptávky mezi všechny vhodné registrované dodavatele, a to včetně kontaktů na poptávající za účelem navázání spolupráce.

3.2 Provedení registrace objednatelem 

Registraci může objednatel provést prostřednictvím příslušného webového formuláře (http://www.epoptavky.com/cs/registrace-noveho-dodavatele.html). Tato registrace je závazná.

3.3 Rozsah funkcí služby

Registrací ve službě www.epoptavky.com získá objednavatel přístup ke kontaktům na zadavatele všech poptávek zadaných prostřednictvím služby. Přihlašovací jméno a heslo je zasíláno ihned po uhrazení faktury. Přístup k ostatním poptávkám, než které byly zasílány objednateli na email je omezen na 30 požadavků na zobrazení kontaktních údajů na zadavatele.
Poptávky jsou zasílány objednateli pouze na jednu e-mailvou adresu.

3.4 Trvání služby

Provoz služby je zahájen ihned po zpracování objednávky (max. do 2 pracovních dnů od registrace). Současně se zpracováním registrace je objednateli zaslána faktura, která je splatná ihned. Uskutečněním platby se rozumí připsání platby na účet provozovatele, maximálně do 14 dní po odeslání faktury.
Při neuhrazení v době splatnosti faktury mohou být firemní údaje předány třetí straně a to pouze za účelem vynucení platby. Služba je ukončena po vypršení objednaného tarifu. Před ukončením objednaného tarifu je objednatel kontaktován s nabídkou prodloužení registrace.

4. Ukončení služby

Poskytovatel služby může odstoupit od smlouvy, pokud je jednání objednavatele v rozporu s těmito obchodními podmínkami, dobrými mravy, porušuje zájmy třetích osob, provozovatele serveru, šíří obsah poptávek jakýmkoli způsobem bez souhlasu provozovatele, šíří své přístupové kódy do systému, zasílá nevyžádaná obchodní sdělení nebo nabídku služeb nesouvisejících s obsahem poptávky (nevyžádanou nabídku), zneužívá získaných kontaktů k podvodnému podnikání (k páchání trestné činnosti). Při nedodržení těchto povinností si poskytovatel vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy a odhlášení objednavatele ze systému, bez jakéhokoli finančního vyrovnání.
Pokud má objednavatel registrovanou službu zasílání obchodních poptávek, může odstoupit od smlouvy, pokud poskytovatel poruší některou z výše uvedených podmínek.

5. Ochrana osobních údajů

Poskytovatel služby shromažďuje se souhlasem objednavatele jeho osobní údaje, zejména jméno a příjmení, adresu, kontaktní údaje, název společnosti. Výše uvedené údaje slouží pro zprostředkování obchodních poptávek. Poskytovatel služby má právo zasílat objednavateli e-mailem, prostřednictvím SMS a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, akčními nabídkami, inzercí, apod. Objednavatel má právo odhlásit se ze zasílání obchodních sdělení na výše uvedených kontaktech nebo odpovědí na obchodní sdělení, které bylo zasláno e-mailem. Po vypršení platnosti registrace objednavatele v systému www.epoptavky.com má poskytovatel právo uchovávat jeho kontaktní údaje pro své interní potřeby, pokud dodavatel nepožádá o jejich výmaz. Poskytovatel služby předává osobní údaje objednavatele pouze za účelem zprostředkování obchodních poptávek. Uchovávané osobní údaje může objednavatel nebo poptávající kdykoli změnit ve svém zákaznickém profilu nebo prostřednictvím výše uvedených kontaktů.

6. Závěrečná ustanovení

Provozovatel neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti systému, bezchybného provozu a zabezpečení systému. Registrací objednavatele je vyjádřen bezpodmínečný souhlas s uvedenými podmínkami. Další vztahy a náležitosti, stejně jako obsah registrace, nesmí být v rozporu s obecně platnými zákony a souvisejícími předpisy. Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava smluvních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem při poskytování služby - přístupu ke kontaktům na zadavatele poptávek www.epoptavky.com. Smluvní vztah založený na těchto obchodních podmínkách vzniká mezi Objednavatelem a Poskytovatelem okamžikem schválení řádně učiněné objednávky. Odesláním objednávky Objednavatel strvzuje, že s těmito obchodními podmínkami souhlasí. Tyto podmínky nabývají platnosti jejich zveřejněním. Poskytovate služby si vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. Změnu a její účinnost společnost zveřejní vhodným způsobem na internetových stránkách www.epoptavky.com.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 24.2.2012.

copyright © 2012-13 ePoptávky.com, info@epoptavky.com
provozovatelem serveru je Ondřej Janáček